Hỏi lại lòng mình

2017-07-06 19:41

Có đứa cháu hỏi Bác hai Như Sanh:
Có phương pháp nào bỏ sắc dục được không? Con nặng về sắc dục quá!
Bác hỏi:
-Bộ muốn bỏ sao?
-Muốn lắm mà bỏ không được!
-Đừng hỏi phương pháp mà hỏi lại lòng mình xem, có muốn bỏ thiệt không?
-Hễ nếu thiệt muốn bỏ thì nó rớt ngay.
Bác với lấy cái ly nói: 
-Cũng như mình cầm cái ly, muốn bỏ thì nó liền rớt, chứ khỏi hỏi phương pháp buông ra làm sao, buông ngón nào trước, ngón nào sau.
-Hãy hỏi lại lòng mình xem, có muốn buông không? Nếu không muốn buông, dù người ta gở tay liệng đi, mình cũng lượm lại.

[Trích Cặn Bả Ký Ức]
Bác hai Như Sanh

Giải nghĩa: Câu chuyện trên nhấn mạnh về ý chí và quyết tâm từ bỏ tham dục. Trong lòng chúng ta phải nuôi dưỡng mong muốn và ước mơ diệt dục. Như chiếc xe đang chạy muốn dừng lại thì phải thắng lại, thì từ từ xe sẽ dừng. Còn nếu thấy thắng lại mà xe không dừng, đã vội buông ra thì xe không bao giờ dừng lại. Do vậy, khi từ bỏ tham dục phải kiên trì, kiềm chế và tiết dục, đừng thấy chưa có kết quả mà vội nản chí.

-Diệt Dâm Dục-

 

Đặt Câu Hỏi